LotsofArrowheads.com

Washita Page

.....

 

 

Washita 170- $90

Found by Terry Allward near Dumas, TX.

Washita 165- $35

TYPE :Washita

SIZE :1"

HISTORY :Colorado

NOTES :

Washita 155- $5

TYPE :Fresno

SIZE :3/4"

HISTORY :found near Bessie in Washita Co., OK.

NOTES :

Washita 154- $5

TYPE :Washita

SIZE :5/8"

HISTORY :found near Bessie in Washita Co., OK.

NOTES :

Washita 162- $10

TYPE :Washita

SIZE :1"

HISTORY :Yuma CO., CO.

NOTES :

Washita 163- $10

TYPE :Washita

SIZE :3/4"

HISTORY :Yuma Co., CO.

NOTES :

Washita 166- $10

TYPE :Washita

SIZE :3/4"

HISTORY :

NOTES :tip and ear nicks

.....

 

Home.....Purchase